Baltic Welders OÜ 2020

Garantivillkor

Baltic Welders OÜ:s VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNINGSGARANTI

1. Försäljningsgaranti

1.1 Försäljningsgaranti är säljarens åtagande att byta ut eller reparera ett sålt föremål enligt gällande garantivillkor eller på annat sätt säkerställa att det sålda föremålet överensstämmer med gällande garantivillkor.

1.2 Försäljningsgarantin ges av Baltic Welders OÜ, organisationsnummer 12973713, adress Niguli 1-11 Viru-Nigula, Viru-Nigula kommun, Lääne-Viru län 44001.

1.3 Garantigivarens kontanktperson är Uku Vändrik, kontakttelefon: +372 58 18 37 54; e-postadress för garantianspråk: uku@balticwelders.ee

1.4 De sålda föremålens garantiperiod är 1 (ett) år för juridiska personer och 2 (två) år för konsumenter (fysiska personer).

1.5. Garantiperioden börjar räknas från dagen efter att föremålet som omfattas av försäljningsgarantin har överlämnats till köparen. Om säljaren har åtagit sig att leverera produkten till köparen med ombud eller med post börjar garantiperioden räknas från att föremålet som omfattas av försäljningsgarantin har överlämnats till köparen (skyldigheten att bevisa föremålets överlämnande åligger köparen, med dokumenterade bevis).

1.6. Grunden för utövande av köparens garantirättigheter är en faktura/ett kvitto som intygar köpet.

1.7 Försäljningsgarantin ger köparen rätt att begära att de tillverknings-, material- eller konstruktionsfel som visar sig på föremålet under garantiperioden åtgärdas av garantigivaren på garantigivarens kostnad.

1.8. Garantigivaren byter ut garantiföremålet mot ett nytt föremål endast om garantiföremålet går sönder inom 6 (sex) månader från dess leverans till köparen och köparen kan intyga att garantiföremålet var behäftat med fel redan vid leveranstillfället. Vid övriga fall svarar garantigivaren för reparation av garantiföremålet och byter ut garantiföremålet om garantiföremålet inte går att reparera eller om reparationen inte ger önskat resultat.

1.9 Köparen åtar sig att omedelbart meddela garantigivaren om de fel på garantiföremålet som visat sig under garantiperioden, på ett sätt som möjliggör skriftligt återgivande. Meddelandet måste innehålla en beskrivning av felet och, om möjligt, foto(n) av felet på garantiföremålet samt produktens serienummer.

1.10 Garantigivaren åtar sig att gå igenom köparens meddelande enligt paragaraf 1.9 ovan inom 5 (fem) arbetsdagar efter att ha mottagit meddelandet och genomföra vid möjlighet en egen expertundersökning för att fastställa orsakerna till felets uppkomst. Fel som omfattas av garantin åtgärdas av tillverkaren snarast möjligt, dock inte senare än 1 månad efter garantiföremålets mottagning från köparen.

1.11 Kostnaden för garantiföremålets frakt till reparatören som utför garantireparation betalas av köparen.

2. Begränsningar för försäljningsgarantins giltighet

2.1 Försäljningsgarantin gäller inte för fel som har uppkommit i samband med garantiföremålets normala slitage, felaktiga montering, dess användning icke ändamålsenligt, i strid mot gällande användningsanvisningar eller tekniska villkor eller på grund av underlåtelse att följa underhållsanvisningar.

2.2. Fel orsakade av mekaniska skador, förstörelse, vårdslöshet eller oförutsedda omständigheter (såsom brand, trafikolycka mm) omfattas inte av försäljningsgarantin.

2.3. Försäljningsgarantin gäller inte om garantiföremålet har reparerats på egen hand utan en skriftlig överenskommelse därom med tillverkaren, om garantiföremålets konstruktion har modifierats, om några tillbehör och/eller reservdelar, extra fästen eller förstärkningar har monterats på garantiföremålet utan en skriftlig överenskommelse därom med tillverkaren.

3. Ansvar

3.1. Om garantigivaren inte fullgör sina garantiåtaganden inom 6 (sex) månader efter köparens meddelande enligt paragaraf 1.9 ovan har köparen rätt att reparera felet på produkten på garantigivarens bekostnad.

3.2. Köparen måste meddela garantigivaren skriftligt om reparationen av garantiföremålet minst (5) fem arbetsdagar i förväg och bifoga en kalkyl över förväntade reparationskostnader. Meddelandeskyldigheten är en förutsättning för att kostnaderna ska ersättas av garantigivaren enligt paragraf 3.1 ovan.

3.3 Ett garantianspråk utgör inte grund för köparen att häva ett tecknat köpeavtal. Vid hävning av köpeavtal tillämpas bestämmelserna i estniska lagen om fordringsrätt (VÕS) som gäller för hävning av köp.

3.4 Rätten att göra gällande ett garantianspråk frigör inte köparen från skyldigheten att betala för garantiföremålet.

3.5. Garantigivaren har ingen skyldighet att låna ut ett ersättningsföremål till köparen medan garantiåtgärder utförs och garantigivaren ersätter inte köparens kostnader för införskaffande eller hyra av ett ersättningsföremål.

Comments are closed.

a